• Rekisteriseloste

  Rekisteriseloste (asiakastietorekisteri) Henkilötietolaki (523/99) 10 §

  Laatimispvm: päivitetty 9.10.2017

   

  1. Rekisterinpitäjä Avenet Oy /Hautaustoimisto Bieder

  Mannerheimintie 65

  00250 Helsinki

  hautaustoimisto@bieder.fi

   

  2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

  Jussi Rasa

  010-7787777

  jussi.rasa@bieder.fi

   

  3. Rekisterin nimi

  Avenet Oy:n asiakastietorekisteri

   

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Avenet Oy:n (aputoiminimi Hautaustoimisto Bieder) (jäljempänä Hautaustoimisto Bieder) ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen (hautaustoimistopalveluiden tilaaminen, toimittaminen ja seuranta) ja ylläpito sisältäen laskutuksen. Tällaisessa tapauksessa käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Tietoja voidaan käyttää myös muun muassa Hautaustoimisto Biederin toiminnan ja palveluiden analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, palveluista informoimiseen ja muistuttamiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tällainen henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kasvaa ja kehittyä.

   

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet palveluita Hautaustoimisto Biederiltä tai pyytäneet palveluista tarjousta. Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

  • Henkilön nimi ja henkilötunnus

  • Vainajan nimi ja henkilötunnus

  • Sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero

  • Lähiomainen

  • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, ajanvaraukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)

  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä

  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

   

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Säännönmukaisia tietolähteitä ovat muun muassa asiakkaan ilmoittamat tiedot, tilausten hoitamisen yhteydessä muodostuneet tiedot ja palveluiden tilaajalta, omaiselta tai seurakunnilta/seurakuntayhtymiltä saadut tiedot.

   

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Yllä mainittu yritys ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille silloin kun on kysymys asiakkaan tilaamasta lisäpalvelusta, jonka yrityksen yhteistyökumppani toimittaa. Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. Tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin.

   

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

  Hautaustoimisto Bieder ei luovuta tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

   

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa. Sähköisessä muodossa olevin tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

   

  10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa (2) mainitulle yhteyshenkilölle. Korjaus- tai poistovaatimuksesta on käytävä ilmi mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja sanatarkka teksti siitä miten se korjataan.